Važnost debate za medijsku, informacijsku i političku pismenost

Debata je nužna vježba za svaki budući angažman aktivnih i odgovornih građana u demokratskom društvu.

foto: Zarja Marković

Debata nije svađanje niti crno-bijeli sukob “ZA i PROTIV”, nego vježba govorništva u kojoj iznosimo neki problem i predlažemo rješenje. Ivana Kešić, voditeljica Debatne radionice Fondacije Humanity in Action, koja radi i kao program menadžerica Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u intervjuu za Mediacentar detaljnije obrazlaže ovu definiciju.

Kešić je bila jedna od predavačica i voditeljica debatnog kampa “Jačanje kompetencija medijske pismenosti mladih u Bosni i Hercegovini (BiH)”, koji je krajem maja održan na Jahorini u okviru projekta “Mladi za bolje medije”, a kojeg finansira Evropska unija.

Učesnici kampa su, pored osnova medijske i informacijske pismenosti, imali prilku da uče i o tome kako izgledaju profesionalni mediji, te kako ih razlikovati od onih koji šire dezinformacije i propagandu, koja je uloga regulatora i kako izgleda samoregulacija medija te kome se i kako žaliti na neprofesionalne medijske sadržaje. Poseban akcenat stavljen je na debatovanje, a mladi su stečeno znanje primijenili učestvujući u nekoliko debata koje su služile kao priprema za finalnu debatu.

Ivana Kešić u razgovoru za Mediacentar naglašava da su medijska i informacijska pismenost nužne za debatu, ali i da se one upravo kroz debatu razvijaju, vježbaju i unapređuju.

Često se različiti oblici dijaloga nazivaju debatom. Možete li razjasniti šta nije, a šta jeste debata?

Debata je argumentirana i struktuirana rasprava. U debati učimo kako kritički promišljati različite ideje i pitanja, sagledati ih iz više perspektiva i kako, uz pomoć osnovnih zakona logike, analizirati i povezivati dokaze u valjane zaključke, odnosno kako argumentima braniti svoje stavove. Za mlade ljude, koji se još nisu susreli s debatom, možemo to objasniti i na način da kažemo što debata nije:

Debata nije svađanje. Često to imam priliku čuti, na početku svake radionice, kada studentice i studente pitam jesu li ranije sudjelovali u debati. Obično odgovaraju tako što ističu svoj potencijal „svađalice“ ili da nisu za debatu, jer se ne vole svađati. Pri tom, afirmaciju i negaciju doživljavaju isključivo kao glasovanje ZA ili PROTIV. Ali to nije pravilno shvaćanje debate. U debati je nužno poštovati redoslijed izlaganja, zabranjeno je drugima upadati u riječ, zabranjeno je napadati argumente povezujući ih s osobom koja izlaže, već isključivo analizirajući i pobijajući dokaze koje ta osoba iznosi ili način na koji ih povezuje. Debata, dakle, polazi od uvažavanja drugog i njegovog ili njenog drugačijeg stava, a nastavlja se iznošenjem dokaza koji pokazuju neku drugačiju perspektivu – naš i drugačiji pogled na problem.

U debati, afirmacija iznosi neko novo i drugačije rješenje, neki novi i drugačiji pogled na svima poznato pitanje i problem. Negacija nije nužno protiv te perspektive, donekle ju i priznaje, ali negira potrebu za promjenom ili negira učinkovitost novog, predloženog rješenja. Ta rasprava između afirmacije i negacije, koja je sačinjena od izlaganja i unakrsnih ispitivanja, daje nam priliku da sagledamo problem iz više različitih perspektiva i bolje ga razumijemo, a u konačnici i riješimo. Zbog toga je debata nužna vježba za svaki budući angažman aktivnih i odgovornih građanki i građana u demokratskom društvu, za valjano praćenje i analiziranje parlamentarnih raspava, kritičko promišljanje javne politike, odgovorno analiziranje i prosljeđivanje informacija koje primamo.

Konačno, debata jeste vježba govorništva, no njen cilj nije vještim govorništvom zbuniti protivnike, već doći do istine. Upravo ovo razlikuje debatu koju danas imamo u našim „učionicama“ (u najširem smislu te riječi) i parlamentima od govorništva koje su promovirali antički, grčki mislioci i na čiju se logiku promišljanja pozivamo. Za razliku od Stoika koji su pitanjima poput „Da li lažem kada kažem da lažem“ željeli zbuniti protivnike i tako osigurati pobjedu u raspravi, debata zabranjuje ciklične definicije i pitanja poput ovoga, preširoko ili preusko postavljane definicije, zbunjivanje drugih, jer joj je cilj analizirati, istražiti i povezivati dokaze, sagledati različite perspektive nekog pitanja, bolje razumjeti i riješiti neki problem.

Debata nije svaki razgovor i svako uvjeravanje, ona je iznošenje nekog problema i predlaganje rješenja tog problema temeljeno na dokazima, kao i naša spremnost da odgovorimo na dokaze druge strane u odbrani svojih stavova, pozivajući se na relevantne informacije iz valjanih izvora. Debata je dakle, vježba kritičkog promišljanja i logičkog zaključivanja, zbog čega je ona, za razliku od drugih formi dijaloga/razgovora, ključna za razvoj naše medijske, informacijske, ali i političke pismenosti.

Šta je neophodno da bi debata bila uspješna?

Kao prvo, neophodna je debata da bismo bili društvo zdravog dijaloga. Javna debata i osposobljenost građanki i građana da kritički promišljaju, propituju i analiziraju, dokazuju, i dokazima brane svoje stavove, uvažavaju druge i drugačije perspektive čini nas zdravim demokratskim društvom.

U debati kao vježbi, studenticama i studentima uvijek kažem kako imaju tri stepenice koje trebamo proći kako bismo uspješno ovladali debatom.

Prva stepenica je JA I MOJA ULOGA.

Tu učimo logiku debate, odnosno kako prikupljam, analiziram i koristim informacije, kako provjeravam izvore iz kojih one dolaze i kako ih koristim da na dokazima gradim argumente koje ću iznijeti i kojima ću odbraniti svoju tezu.

Druga stepenica je MI I ULOGA NAŠEG TIMA.

Ovdje učimo kako timski predstaviti svoju argumentaciju: kako uvesti sudce i publiku u problem i predstaviti im rješenje koje mi zagovaramo, kako odabrati ključne dokaze koji će nam pomoći kod uvjeravanja sudaca i publike u ispravnost i učinkovitost naše teze (našeg rješenja problema) i konačno, kako pripremiti završnu riječ u kojoj nećemo samo ponoviti sve što smo do tada rekli, već ukazati na ono što je rečeno kod unakrsnog ispitivanja: jesmo li, kada i kako uspjeli odbraniti svoje argumente, te kako i kada smo, kroz dijalog unakrsnog ispitivanja, pobili dokaze i doveli u pitanje argumentaciju druge strane.

Treći korak ili treći element je NAŠA DEBATA.

Ovaj se korak tiče same strukture debate: što je ključno i bitno iznijeti na početku, a što ćemo čuvati za kasnije izlaganje i unakrsno ispitivanje, što trebamo znati o drugoj perspektivi i mogućim dokazima druge strane, kako ćemo na njih odgovoriti i kako te dokaze pobiti.

S obzirom da postoje različiti debatni formati, u ovom trećem dijelu sadržano je i dosta promjenjivih elemenata koji se tiču redoslijeda i vremena izlaganja svakog govornika, no ta su pravila, ovisno o debatnom formatu različita i njih možemo brzo savladati neposredno prije same debate. Ključ uspjeha u debati bilo kojeg debatnog formata je u razumijevanju zakona logike i uspješnom građenju argumenatacije, kao i aktivnom slušanju i sagledavanju druge perspektive kako bismo na nju mogli adekvatno odgovoriti. Kada to jednom savladamo sigurno ćemo biti uspješni u bilo kojem debatnom formatu, ali isto tako u svakoj javnoj raspravi, dijalogu o bitnim pitanjima javne politike i javnom zagovaranju.

Debata je otvorena za sve i korisna svima

Da li je za debatovanje potrebno imati neke posebne vještine i predznanje ili je debata nešto što svako može da nauči?

Kada je u pitanju sadržaj debate, sama tema, ne. Zapravo, to što mislimo da znamo sve ili dosta toga o nekom pitanju i problemu najčešći je predznak neuspjeha, jer u debati prvo propitujemo i dokazujemo stav koji mi trebamo braniti, upoznajemo manjkavosti politike – rješenja koje mi zagovaramo, vagamo prednosti i nedostatke tog rješenja, pa se tek onda pripremamo napasti argumente druge strane. Ako mislimo da znamo sve i slijepo vjerujemo u ispravnost vlastite perspektive rizikujemo kvalitetnu pripremu i postajemo laka meta ili slaba karika unakrsnog ispitivanja. U stvarnom životu ćemo na isti način pogriješiti ako slijepo vjerujemo i slijedimo neka načela.

Propitivanjem vlastitih stavova, propitivanjem odluka autoriteta, razumijevanjem vlastite perspektive i pozivanjem na dokaze kojima ćemo obrazložiti i odbraniti svoj stav, pa tek onda propitivati i pobijati drugi i drugačiji stav o nekom pitanju i problemu, ključno je i za naš svakodnevni život u demokratskom društvu zdravog dijaloga.

S druge strane, vještine i znanja koja su nam potrebna odnose se na aktivno slušanje, kritičko promišljanje, znanja pomoću kojih ćemo provjeriti izvore informacija – izvore dokaza koje planiramo koristiti, logičko zaključivanje na kojem ćemo, od svih prikupljenih dokaza, graditi argumentaciju i sposobnost odvajanja bitnog od nebitnog, kako bismo u ograničenom vremenu sažeto mogli iznijeti suštinu problema i sve ključne dokaze u prilog našoj tezi.

Na kraju, moje dosadašnje iskustvo pokazuje kako studentice i studenti zaziru od debate navodeći da nisu dovoljno sigurni u sebe i svoj javni nastup. Debata upravo pomaže razvoj te samouvjerenosti i kao praktična vježba i kao učenje o tome kako tražiti i koristiti se informacijama, što nas samo po sebi, čini spremnijima da svoje novo, istraženo znanje iznesemo pred drugima. Debata je tako otvorena za sve i korisna svima.

Kako pristupiti učenju debatovanja? Imate li preporuke relevantne literature, korisnih web stranica i slično?

Moja preporuka svima koji samostalno uče debatirati ili poučavaju debatu je da krenu od logike debate ka gradnji argumenata, pa se tek onda bave različitim debatnim formatima i njihovim pravilima. Mišljenja sam kako i predavači i studentice i studenti griješe što krenu od formata, fokusiraju se na to da zapamte redoslijede izlaganja i vrijeme, a sve je to promjenjivo od debate do debate. Umjesto toga, fokus treba biti na zakonima logike, gradnji argumenata, medijskoj i informacijskoj pismenosti, koji se, jednom kada je savladamo, uspješno mogu primijeniti u bilo kojem debatnom formatu, pa i u javnom zagovaranju. Literature je mnogo, na našim i na stranim jezicima, a preporučila bih, ovom prilikom, digitalni repozitorij Debatne radionice kampa “Mladi za bolje medije” svima, a osobito onima koji žele, kroz debatu, raspravljati o slobodi govora i ulozi medija u borbi za zdravo demokratsko društvo.

Repozitorij potražite na domeni mc-amp.com

ili skenirajte QR kod:

Kako debata može da utiče na pojedince, ali i društvo u cjelini, i pomogne im u participaciji demokratije?

Debata u učionici je simulacija parlamentarizma u kojem afirmacija predlaže neka nova rješenja za probleme prepoznate u zajedničkom interesu i javnom dobru, dok negacija brani postojeće stanje. Debata u parlamentu je rasprava između pozicije i opozicije, između predlagača i saziva. Debata je potrebna učenicama i učenicima, studenticama i studentima kako bi bolje razumjeli politički dijalog i mogli se, kroz javno zagovaranje uključiti u njega, to jest kako bi ostvarili svoja prava, zaštitili svoje slobode i riješili probleme s kojima se suočavaju.

Možemo li, i kako, koristiti debatu za unapređenje medijske i informacijske pismenosti?

Zapravo ta veza između medijske i informacijske pismenosti i debate je mnogo dublja. Nužno je znati provjeriti informaciju koju dobijete, analizirati i potvrditi vjerodostojnost njenog izvora, porediti različite informacije i na dokazima iz njih graditi argumente. U tom smislu, rekla bih kako je medijska i informacijska pismenost nužna za debatu, a onda opet, kroz debatu upravo razvijate, vježbate i unapređujete svoju medijsku i informacijsku pismenost.

Budućim novinarkama i novinarima debata pomaže fokusirati se na raspravu u pripremi njihovih autorskih tekstova i priloga. Osposobljava ih za prepoznavanje dva različita, neovisna izvora, iznošenje različitih perspektiva u analizi i predstavljanju nekog javnosti značajnog pitanja i problema i konačno, koja vodi njih i njihovu publiku do (raz)otkrivanja istine. Studenticama i studentima drugih studijskih područja, ali i mlađima, učenicima i učenicima srednjih, pa i osnovih škola pomaže razviti vještine zdravog dijaloga, kritičkog promišljanja, otvorenosti za druge i drugačije perspektive, što osnažuje njihovo promišljanje različitih ideja, odgovorno i savjesno analiziranje informacija, koje dobijaju u školi, iz medija i drugih izvora informiranja.

Izvor: Mediacentar

O autoru:

Lejla Sarač

Lejla Sarač

lejla@jabiheu.ba
+387 61 396 895

Komentariši

Da bi ste ostavili komentar, molimo Vas, prijavite se ili se registrujte.

Ova web stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruženja Ja bih u EU i Mediacentra i ne predstavlja nužno stav Evropske unije.

Postani član